Choď na obsah Choď na menu
 


____§§§§§§§§§§§§§§ __§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§__§§§§§§§§§§ §§§§§§§§______§§§§§§§§ §§§§§§§§__ ______§§§§§§ §§§§§§§§§§ __§§§§§§§§§§ ____§§§§§§§§§§ ______§§§§§§§§§§ ________§§§§§§§§§§ __________§§§§§§§§§§ ____________§§§§§§§§§§ §§§§ §§________§§§§§§§§ §§§§§§§§______§§§§§§§§ §§§§§§§§§§__§§§§§§§§§§ §§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§ __§§§§§§§§§§§§§§§§§§ ____§§§§§§§§§§§§§§ ______§§ §§§§§§§§ §§§§§§§§§ §§§§§§§§§ §§§§§§§§§ §§§§§§§§§ §§§§§§§§§ §§§§§§§§ § §§§§§§§§§ §§§§§§§§§ §§§§§§§§§ §§§§§§§§§ §§§§§§§§§ §§§§§§§§§ §§§§§§ §§§ §§§§§§§§§ §§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§ ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ ______§§§§§§§§§§ ____§§§§§§§§§§§§§§ __§§§ §§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§__§§§§§§§§§§ §§§§§§ §§______§§§§§§§§ §§§§§§§§______§§§§§§§§ §§§§§§§§______§§§§§§§§ §§§§§ §§§______§§§§§§§§ §§§§§§§§______§§§§§§§§ §§§§§§§§______§§§§§§§§ §§§§ §§§§______§§§§§§§§ §§§§§§§§______§§§§§§§§ §§§§§§§§______§§§§§§§§ §§§ §§§§§______§§§§§§§§ §§§§§§§§______§§§§§§§§ §§§§§§§§§§__§§§§§§§§§§ §§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ __§§§§§§§§§§§§§§§§§§ ____§§§§§§§§§§§§§§ ______§ §§§§§§§§§ §§§§§§§§________§§§§§§§§ §§§§§§§§________§§§§§§§§ §§§§§§§ §________§§§§§§§§ §§§§§§§§________§§§§§§§§ §§§§§§§§________§§§§§§§§ §§§§§§§§________§§§§§§§§ §§§§§§§§________§§§§§§§§ §§§§§§§§§§____§§§§ §§§§§§ __§§§§§§§§____§§§§§§§§ __§§§§§§§§____§§§§§§§§ __§§§§§§§§____§ §§§§§§§ __§§§§§§§§____§§§§§§§§ __§§§§§§§§____§§§§§§§§ ____§§§§§§§§§§ §§§§§§ ____§§§§§§§§§§§§§§§§ ____§§§§§§§§§§§§§§§§ ____§§§§§§§§§§§§§§§ § ______§§§§§§§§§§§§ ______§§§§§§§§§§§§ ______§§§§§§§§§§§§ ________§ §§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§ §§§§§§ §§§§§§§§§ §§§§§§§§§ §§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§ §§§§§§§§§ §§§§§§§ §§ §§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§________________________§§§§§§§§ §§§§§§§§_________________ _______§§§§§§§§ §§§§§§§§§§______________________§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§ §____________________§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§__________________§§§§§§ §§ §§§§§§§§§§§§§§§§________________§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§______ ________§§§§§§§§ §§§§§§§§__§§§§§§§§§§____________§§§§§§§§ §§§§§§§§__ __§§§§§§§§§§__________§§§§§§§§ §§§§§§§§______§§§§§§§§§§________§§§§§ §§§ §§§§§§§§________§§§§§§§§§§______§§§§§§§§ §§§§§§§§__________§§§§§ §§§§§____§§§§§§§§ §§§§§§§§____________§§§§§§§§§§__§§§§§§§§ §§§§§§§§_ _____________§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§________________§§§§§§§§§§§§ §§§§ §§§§§§§§__________________§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§______________ ______§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§______________________§§§§§§§§§§ §§§§§§§§ ________________________§§§§§§§§ §§§§§§§§________________________§§§ §§§§§ ______§§§§§§§§§§ ____§§§§§§§§§§§§§§ __§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§__§§§§§§§§§§ §§§§§§§§______§§§§§§§§ §§§ §§§§§________§§§§§§ §§§§§§§§§§ __§§§§§§§§§§ ____§§§§§§§§§§ ______§§§ §§§§§§§ ________§§§§§§§§§§ __________§§§§§§§§§§ ____________§§§§§§§§ §§ §§§§§§________§§§§§§§§ §§§§§§§§______§§§§§§§§ §§§§§§§§§§__§§§§§§§ §§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ __§§§§§§§§§§§§§§§§§§ ____§§§§§§§§§§§§§§ _ _____§§§§§§§§§§ §§§§§§§§________________§§§§§§§§ §§§§§§§§__________ ____§§§§§§§§§§ §§§§§§§§____________§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§__________§§ §§§§§§§§§§ §§§§§§§§________§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§______§§§§§§§§§§§§ § §§§§§§§____§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§__§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§ §§§§§§§§__§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§____§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§____ __§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§________§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§__________§§§§§§ §§§§§§ §§§§§§§§____________§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§______________§§§§§§ §§§§ §§§§§§§§________________§§§§§§§§ ______§§§§§§§§§§ ____§§§§§§§§ §§§§§§ __§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§__§§§§§ §§§§§ §§§§§§§§______§§§§§§§§ §§§§§§§§______§§§§§§§§ §§§§§§§§______§§ §§§§§§ §§§§§§§§______§§§§§§§§ §§§§§§§§______§§§§§§§§ §§§§§§§§______§ §§§§§§§ §§§§§§§§______§§§§§§§§ §§§§§§§§______§§§§§§§§ §§§§§§§§______ §§§§§§§§ §§§§§§§§______§§§§§§§§ §§§§§§§§______§§§§§§§§ §§§§§§§§§§__§ §§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ __§§§§§§§§§§§§§§§§§§ ____§§§§§§§§§§ §§§§ ______§§§§§§§§§§ ____§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ ____§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§ ____§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ ____§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§ ____________________§§§§§§§§ ____________________§§§§§§§§ ___ _________________§§§§§§§§ ____________________§§§§§§§§ _____________ _______§§§§§§§§ ____________________§§§§§§§§ ____________________§§§ §§§§§ ____________________§§§§§§§§ §§§§§§§§____________§§§§§§§§ §§§§ §§§§____________§§§§§§§§ §§§§§§§§§§________§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§__ __§§§§§§§§§§§§ __§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ ____§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§ ______§§§§§§§§§§§§§§§§§§ ________§§§§§§§§§§§§§§ _ §§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§ §§§§§§§§§ §§§§§§§ §§ §§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§ §§§§§§§§§ §§§§§§§§§ §§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ _____________________ _____________________________________________ ________§§§§§§§§§§§§§§ ______________________§§§§§§§§§§§§§§________ ______§§______________§ §§§______________§§§§______________§§______ ____§§__________________ __§§§§______§§§§____________________§§____ __§§_____________________ _____§§__§§__________________________§§__ _§§_______________________ ______§§_____________________________§§_ §§_________________________ ____####_____________________________§§ §§__________________________ ___####_____________________________§§ §§______________________##### #############______________________§§ §§______________________###### ############______________________§§ §§_____________________________ ####_____________________________§§ §§__________________############ ##############__________________§§ §§__________________############# #############__________________§§ _§§____________________________### #____________________________§§_ __§§___________________________#### ___________________________§§__ ____§§_________________________####_ ________________________§§____ ______§§______________________§§§§§§_ _____________________§§______ ________§§_____§§§§§______§§§§§§§§§§§§ §§______§§§§§_____§§________ __________§§_§§§§§§§§§__§§§§§§§§§§§§§§§ §§§__§§§§§§§§§_§§__________ ____________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§____________ ______________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§______________ ________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§________________ __________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§__________________ ____________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§____________________ ______________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§_ _____________________ ________________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§____ ____________________ __________________________§§§§§§§§§§§§§§_______ ___________________ ____________________________§§§§§§§§§§__________ __________________ ______________________________§§§§§§_____________ _________________ ________________________________§§________________ ________________ §§§§§§§§________________________§§§§§§§§ §§§§§§§§ ________________________§§§§§§§§ §§§§§§§§§§______________________§§§ §§§§§ §§§§§§§§§§§§____________________§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§_______ ___________§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§________________§§§§§§§§ §§§§§§§ §§§§§§§§§§§______________§§§§§§§§ §§§§§§§§__§§§§§§§§§§____________§§ §§§§§§ §§§§§§§§____§§§§§§§§§§__________§§§§§§§§ §§§§§§§§______§§§§§§ §§§§________§§§§§§§§ §§§§§§§§________§§§§§§§§§§______§§§§§§§§ §§§§§§ §§__________§§§§§§§§§§____§§§§§§§§ §§§§§§§§____________§§§§§§§§§§__§ §§§§§§§ §§§§§§§§______________§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§___________ _____§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§__________________§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§ §§§____________________§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§______________________§§ §§§§§§§§ §§§§§§§§________________________§§§§§§§§ §§§§§§§§__________ ______________§§§§§§§§ ________§§§§§§§§ ______§§§§§§§§§§§§ ______§§ §§§§§§§§§§ ______§§§§§§§§§§§§ ____§§§§§§§§§§§§§§§§ ____§§§§§§§§§§§§§ §§§ ____§§§§§§§§§§§§§§§§ ____§§§§§§§§§§§§§§§§ __§§§§§§§§____§§§§§§§§ __§§§§§§§§____§§§§§§§§ __§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ __§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ § __§§§§§§§§____§§§§§§§§ §§§§§§§§§§____§§§§§§§§§§ §§§§§§§§________§§ §§§§§§ §§§§§§§§________§§§§§§§§ §§§§§§§§________§§§§§§§§ §§§§§§§§___ _____§§§§§§§§ §§§§§§§§________§§§§§§§§ §§§§§§§§________§§§§§§§§ §§§§ §§§§________§§§§§§§§ ¬ ______§§§§§§§§§§ ____§§§§§§§§§§§§§§ __§§§§§§§ §§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§__§§§§§§§§§§ §§§§§§§§__ ____§§§§§§§§ §§§§§§§§________§§§§§§ §§§§§§§§§§ __§§§§§§§§§§ ____§§§§ §§§§§§ ______§§§§§§§§§§ ________§§§§§§§§§§ __________§§§§§§§§§§ ____ ________§§§§§§§§§§ §§§§§§________§§§§§§§§ §§§§§§§§______§§§§§§§§ §§§ §§§§§§§__§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ __§§§§§§§§§§§§§§§§§§ ____ §§§§§§§§§§§§§§ ______§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§ §§§§§§§§§ §§§§§§§§§ §§§§§§§§§ §§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§ §§§§§§ §§§§§§§§§ §§§§§§§§§ §§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ Charakteristika Charakteristika upraviť Postava 193 cm, thim Môj zrak I wear contact lenses Farba očí blue Farba vlasov black Typ vlasov short Ukončené vzdelanie studing the high school Pracujem v oblasti yet all'm Employed Profesia yet any Ovládam jazyk little familiarity Slovak Cesky English Obľúbená farba All colors are my favorite Vzťah k fajčeniu but I've started smoking a cigarette on the full line coffee and me most of all helps Vzťah k alkoholu Alcohol is not only very occasionally Znamenie vo zverokruhu zodiac sign in my screen saver Láska, sex a rodina upraviť Na pokeci hľadám Chat and I am looking for nothing more Láska pre mňa znamená specifically premna love does not mean almost anything Vzťah k príležitostnému sexu my age is prohibitively While sex and not think Otto Môj partner by mal byť friend sktorim survive this adventure Rodinný stav I do not have your children or your own family the down Deti think about the children but do not know Vzťah k deťom delicious Kultúra upraviť Mám rád filmy I love film of interest for example comedy horror action movie Rád si pozriem dobrý film good movie with friends at home or in the cinema when not in school Mám rád knihy I read books occasionally only when very nudim Mám rád hudbu My favorite music is hip-hop rap rnb Chodím na koncerty concerts have almost not at all interested Najradšej hudbu počúvam listen to music on the computer at home on TV in the bedroom well CHIDA songs Predstava pohodového večera some great looking film on TV and so I go out I'm coming over later and I'm going home to lie down and maybe even sleep Životný štýl upraviť Moje záľuby go out with friends poccuvam good music and pretty much everything Športy, ktorým sa venujem I handled a number of for example a sport? cycling, football and running ever walk the dogs get bored of Športy, ktoré sledujem so many sports I have ever looking wathing football tolen and sometimes when you are terribly nudim comam but when you do nothing on TV is not good Mám rád špeciality z kuchyne I love the food especially seliake be swept away by the house to cook a crime you forfeit the robe porn dry and hard seliaku vegetables that can not be eaten Dobré jedlo si najviac vychutnám good meal in a restaurant at home vichutnam example? Take good and exotic food and directly super pon da eat it, unlike the Chinese Domáce zvieratá but the tide at home mom really great at home but very much carried away by animals already vistriedalo for example dogs and cats and pigs aleaj Hidyn ever summer Zvíkov At the moment we have two dogs and three dogs Komentáre (4) upraviť Pridať komentár zdendo_741852963159_reall práve píšeš… Hoperka-12 napísala 14.07.10 8:06 hehehehe...:) hey hey ja vjem.. neska boloo fajnovo.!!! a najvjááách v tom altáánku hehehe.:D:D Moréé nigd nezabundem.. inak kráásni koment sii mi daal kkokos fakt...:))..!!! a potom jak smee do tejj trafiky zháánaťť a takto hehehe..:D hehehe neskaa bola srnadaa.. najviacx v tom altáánku.. kks.!! dikkk tentoo oktáávioo hehehe..:)) Nabuducee tjeežž ideméé vonká.. ppčii bude..! :)) mám ťa welmí radáá ... pfuu nigdy nezabudenm.. Si moj naj naj naj naj naj naj naj Kamoš.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! a cigy budu tjez hehehe.. :)) cmuk nabudece deme tježž!! Odpovedať zdendo_741852963159_reall napísal 14.07.10 1:25 NEW NIK SPREVENY 11.07.2010 NEDELA 03:00:01 TI KTORY ESTE STALE PISU NA NIK 741852963159 PISTE RP PROSIM NA NIK ZDENDO_741852963159_REALL DAKUJEM PRIETELIA KTORI SI MA PRIDALI V STAROM NIKU TEN VIMAZTE A PRIDAJTE SI MA DO TOCHTO NIKU PRAJEM PEKNY DEN/NOC /POOBEDE/RANO DOVY DOPO Odpovedať zdendo_741852963159_reall napísal 14.07.10 1:03 jj Odpovedať Hoperka-12 napísala 11.07.10 21:40 Zdenko?:Dppč chlapééc.. Nedám Hoo.. Máám hoo strááááášne radáá..!! moree jaako popičííí bolooo vráábloch Ze?..D kokoss... Nezabudneméé nigdý.. škoda zee tento rok ste nešli.. ale minulý?:D Ajááááááj.. too nezabudmém ppčiii boloooo rjadne pecka bolo..!!..:) zdeeNko Si haluzný a dpobrýý chlapééc.. a Máám ta strane uplne welmi radá.. :) Odpovedať zdendo_741852963159_reall napísal 14.07.10 1:26 DAKUJEM SI NAJ SUPER BABA peckova kamaratka ale cosme zazili uz to este nikto